Üldtingimused

STIREM AUTO OÜ SÕIDUKI RENDILEPINGU TINGIMUSED

1 STIREM AUTO OÜ (edaspidi Rendileandja) rendib sõiduautosid, väikebusse ja kaubikuid(edaspidi Sõidukeid).

2. Sõiduki kasutamise eest tasumine toimub vastavalt rendilepingus toodud hinnale.

3. Rendilepingus fikseeritud tasu kehtib ka laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel.

4. Sõidukl rentimise aeg (rendiperiood) lepitakse kokku osapoolte vahel ja rendilepingus fikseeritakse rendiperioodi algus ja lõpp. Rendileping on ühtlasi ka sõiduki üleandmise-vastuvõtmise aktiks.

5. Rendileandjal on õigus paigaldada Sõidukisse GPS-seade, mis võimaldab kindlaks määrata Sõiduki asukoha ning vajadusel salvestada Sõiduki liikumistrajektoori. GPS-seade paigaldatakse Sõiduki asukoha tuvastamiseks varguse korral.

6. Sõiduki kasutamise hinna sisse ei ole arvestatud kütuse maksumust. Sõiduk tagastatakse sama kütusekogusega, mis oli Sõiduki väljastamisel kliendile. Kui Rentnik tagastab sõiduki väiksema kütusekogusega on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi 100 eurot.

7. Rendileandja varustab Sõiduki detsembrist kuni märtsini talverehvidega.

8. Rentnik võb kasutada Sõidukit Eesti Vabariigi territooriumil. Sõiduki kasutamine väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi on lubatud vaid Rendileandja nõusoleku andmisel taasesitamist võimaldaval viisil.

9. Rentnik vastutab Sõidukile tekitatud vigastuste, kahjustuste ja varguse eest ning hüvitab Rendileandjale tekitatud kahju, mida ei kata kindlustus, täies ulatuses.
9.1 Kindlustusseltsi poolt käsitletava ja väljamakstava hüvitise korral on Rentniku vastutus piiratud rendilepingus märgitud omavastutuse määraga.
9.2 Sõidukit kasutaval isikul on kohustuslik omada kehtivat juhitunnistust.

10. Rentnik on kohustatud:
10.1 kinni pidama kehtivatest liikluseeskirjadest ja sõiduki valmistajatehase poolt määratud instruktsioonidest;
10.2 kasutama sõidukit heaperemehelikult, juhul kui sõiduk vajab tagastamisel keemilist puhastust peab Rentnik selle kulu Rendileandjale hüvitama;
10.3 kandma Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud vastutust liiklusõnnetuste ja muude õigusrikkumiste korral (sh liiklus- ja parkimistrahvid) ning hüvitama      sõiduki kui suurema ohuallika poolt tekitatud materiaalse kahju kolmandatele isikutele;
10.4 hüvitama Rendileandja sõidukitele tekitatud materiaalse kahju vastavalt käesolevate tingimuste punktile 9;
10.5 teatama Rendileandjale viivitamatult kõigist sõidukiga toimunud liiklusõnnetustest või sõiduki kahjustustest ning täitma seoses sellega talle antud      juhiseid ja korraldusi;
10.6 teavitama koheselt Rendileandjat sõiduki ekspluatatsiooni nõuete täitmist puudutavatest asjaoludest (hooajaline rehvivahetus, korraline hooldus jms.) ning viima sõiduki õigeaegselt (arvestades sõidukitootja juhiseid) korrallsse tehnohooldusesse ja garantiiremonti;
10.7 tasuma sõiduki kasutamise eest sõiduki rendilepingu alusel koostatud arvetel näidatud tingimustel ja tähtaegadel;

11. Rentnikul on keelatud:
11.1 loovutada sõiduki juhtimisõigust teistele isikutele, v.a. isikule, kelle kohta on tehtud märge sõiduki rendilepingus;
11.2 kasutada sõidukit tasuliste teenuste osutamiseks, õppesõiduks, autospordivõistlustel;
11.3 pukseerida teist transpordivahendit;
11.4 vedada inimesl ja kaupa rohkem, kui sellele autole valmistajatehase poolt lubatud;
11.5 vedada loomi;
11.6 sõidukis suitsetada. Keelu rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda iga rikkumise eest leppetrahvi 320 eurot.

12. Rendileandja on kohustatud andma Rentnikulele töökorras sõiduki koos sõiduki kasutamiseks vajalike dokumentidega rendilepingus kokkulepitud ajal ja kohas.

13. Sõiduki tehnilise hoolduse töö teostab Rendileandja. Rentnik tagab igapäevase kontrolli sõiduki tehnilise seisukorra üle, pöörates erilist tähelepanu rehvide seisukorrale, mootoris õli ja radiaatoris ahutusvedeliku olemasolule, sõiduki valgustusseadmetele, kontrolltuledele ja rooliseadmete korrasolekule.

14. Rendileandjal on õigus leping ette teatamata enne tähtaja lõppu üles öelda, kui Rentnik on lepingut oluliselt rikkunud. Oluliseks lepingu rikkumiseks loetakse eelkõige järgmised asjaolud:
1) Rentnik ei kasuta Sõidukit sihtotstarbeliselt või ei arvesta lepinguga Sõiduki kasutamisele kehtestatud piiranguid;
2) Rentnik el tasu renditasu õigel ajal ja nõuetekohaselt ning ei kustuta võlgnevust pärast kirjaliku või taasesitamist võimaldaval viisil meeldetuletuse saatmist Rentniku poolt antud e-posti aadressile.

15. Rendilepingu lõppemisel toob rentnik sõiduki Rendileandjaga kokku lepitud aadressile hiljemalt lepingus fikseeritud kuupäeval ja kellaajal. Sõiduk peab olema samas korras ja samas komplektsuses, nagu see oli Sõiduki üleandmisel.
16. Kui Sõiduki tagastamisel ei vasta Sõiduki seisukord lepingus sätestatud tingimustele, kohustub Rentnik viima Sõiduki lepingule vastavasse seisukorda Rendileandja määratud tähtajaks või hüvitama Rendileandjale kulud, mis on vajalikud Sõiduki nõuetekohase seisukorra taastamiseks,

17. Juhul, kui Rentnikul ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel tagastada sõidukit rendilepingu lõppemisel {Rentniku haigestumine, sõiduki tehniline rike vms.) ning ta ei informeeri sellest Rendileandjat enne tagastamispäeva, on Rentnik kohustatud rendilepingu lõppemise päevast alates tasuma 1,5-kordset rendi tasu.
18. Rendilepingu lõppemisel, kui Rentnik pole sõidukit õigeaegselt tagastanud, võib Rendileandja igal ajal Sõiduki valduse omaabi korras üle võtta ja sellega seotud kulud kannab Rentnik.

19. Õigeaegselt tasumata arvetelt ja/või muudelt rahalistelt nõuetelt arvestatakse viivist 8% aastas.

20. Rentnik kinnitab, et on tutvunud kõigi tingimustega ka veebilehel www.stiremauto.ee

21. Sõiduki rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus.